MENU

ผลการแข่งขันการเขียนโปรแกรมสำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย iCode 2018

DATE: 20-Aug-2018

ประกาศผลการแข่งขัน iCode 2018

รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีม OTOGEAN จาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมI Love CPE จาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ทีม UncertaintyBugs จาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

และรางวัลชมเชย 3 รางวัลได้แก่ 

ทีม MyMINT โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ทีม enum โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ทีม Doit โรงเรียนวัชรวิทยา

 

**** ทีมที่ได้กล่าวมาในข้างต้นจะได้เข้ารับการสัมภาษณ์โครงการอัจริยทางคอมพิวเตอร์ ปี 2561

      (โครงการรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มี ความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ เข้าศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช)