MENU

กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต วันฝึกซ้อม และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร

DATE: 17-Nov-2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต วันฝึกซ้อม และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55

** เปิดระบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต ครั้งที่ 55 ประมาณกลางเดือนธันวาคม 2563 หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง