MENU

ACM-ICPC Thailand Northern Programming Contest 2016

DATE: 17-Jun-2016

ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรม

ACM-ICPC 2016

 

วันที่ 4 กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยกิจกรรมในปี้นี้เป็นความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 

กำหนดการการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นานาชาติ

ระดับอุดมศึกษาACM-ICPC 2016 ภาคเหนือ

 

08.30 - 09.00

ลงทะเบียน และรับของที่ระลึกพร้อมเอกสารประกอบ

09.00 - 09.30

พิธีเปิดการแข่งขัน ณ ห้องบรรยาย (Slope) 113  

 

• หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน

 

• ตัวแทนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)  กล่าวต้อนรับผู้เข้าแข่งขัน

 

• คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวอวยพรแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

 

• อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน

 

• ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

09.30 - 10.00

เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3

10.00 - 14.00

เริ่มการแข่งขัน

14.00 - 15.00

รับประทานอาหาร

15.00 - 16.00

พิธีปิดการแข่งขัน ณ ห้องบรรยาย (Slope) 113  

 

• ประกาศผลการแข่งขัน

 

• รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตัวแทนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) มอบรางวัล

 

สถานที่ : วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University)

เวลา 08.00-17.00 น

 

รางวัลสำหรับผู้ที่ชนะ

 

- รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท 
- รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท 
- รางวัลที่ 3จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท 
- รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
- รางวัลพิเศษ จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท

 

ติดตามข้อมูลการแข่งขันโปรแกรมระดับอุดมศึกษา ACM-ICPC 2016 ได้ที่ เว็บไซต์: http://www.cpe.eng.cmu.ac.th/acm-icpc

 

สอบถามรายละเอียด 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ตึก 30 ปี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Tel: 08-4614-0006, 0-5394-2023
Fax: 0-5394-2072