MENU

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2553

ชื่อย่อ : ปร.ด.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

Doctor of Philosophy (Computer Engineering) Ph.D. (Computer Engineering)

 

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มุ่งผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพมีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนการวิเคราะห์ ประดิษฐ์ คิดค้นและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการบุคลากรที่ขาดแคลนของสังคม

 

การรับสมัคร วิธีการรับสมัคร สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ grad.cmu.ac.th

 

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตร 3 ปี มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรทั้งหมด 48 หน่วยกิต

 

ค่าเล่าเรียน เทอมละ 35,000 บาทต่อภาคการศึกษา

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- วิศวกรคอมพิวเตอร์

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิจัยในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- อาจารย์ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์

- นักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือผู้พัฒนาระบบอัตโนมัติ

- ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์

- หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์

- อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

หลักสูตร (Course Study)

 

แบบ 1.1 สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

 

ก. วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 261898 วศ.คพ. 898 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

 

ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย

1. การจัดสัมมนาและการนำเสนอผลงานในการสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษาและต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา

2. ผลงานส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์สำหรับหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.1 ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงาน ได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อย หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ อย่างน้อย 1 เรื่อง (ผลงานตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์หรือได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการ) และเสนอต่อที่ประชุมวิชาการในระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) โดยที่เป็นผลงานตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ และผ่านการพิจารณาโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 เรื่อง 

3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค    การศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ

 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม

1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ

2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่านักศึกษายังขาดพื้นฐานวิชาการบางด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาผู้นั้นจะต้องเข้าเรียนในกระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยไม่นับ

3. หน่วยกิตสะสม

 

ง. การสอบวัดคุณสมบัติ

1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถเพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์

2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นคำร้องขอสอบใหม่ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก

3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้

 

แบบ 2.1 สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

 

ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ ไม่มี

1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไม่มี 

1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ ไม่มี 

1.2.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่มี

2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ไม่มี 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาเลือกได้ดังต่อไปนี้​​​

 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทั่วไปสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

261704 วศ.คพ.

704

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

3 หน่วยกิต

261705 วศ.คพ.

705

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

3 หน่วยกิต

 

 

 

 

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

261721 วศ.คพ.

721

การออกแบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

3 หน่วยกิต

 

 

 

 

กลุ่มวิชาระบบเครือข่าย

261731 วศ .คพ.

731

การประมวลผลแบบขนานและระบบแบบกระจาย

3 หน่วยกิต

261732 วศ.คพ.

732

ทฤษฎีแถวคอย

3 หน่วยกิต

261733 วศ.คพ.

733

การออกแบบและวิเคราะห์เครือข่าย คอมพิวเตอร์

3 หน่วยกิต

261734 วศ.คพ.

734

การโปรแกรมเครือข่ายขั้นสูง

3 หน่วยกิต

261735 วศ.คพ.

735

ความปลอดภัยสารสนเทศ

3 หน่วยกิต

261736 วศ.คพ.

736

เครือข่ายไร้สาย

3 หน่วยกิต

 

 

 

 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

261741 วศ.คพ.

741

ระบบการจัดการฐานข้อมูล 1

3 หน่วยกิต

261742 วศ.คพ.

742

ระบบการจัดการฐานข้อมูล 2

3 หน่วยกิต

261743 วศ.คพ.

743

สถาปัตยกรรมสารสนเทศ

3 หน่วยกิต

261744 วศ.คพ.

744

ทฤษฎีสารสนเทศและการเข้ารหัส

3 หน่วยกิต

261745 วศ.คพ.

745

การทำเหมืองข้อมูล

3 หน่วยกิต

 

 

 

 

กลุ่มวิชาความฉลาดเชิงการคำนวณ

261751 วศ.คพ.

751

เครือข่ายประสาทเทียมขั้นสูง

3 หน่วยกิต

261752 วศ.คพ.

752

การวิเคราะห์ข้อมูลภาพดิจิทัล

3 หน่วยกิต

261753 วศ.คพ.

753

การมองเห็นของคอมพิวเตอร์

3 หน่วยกิต

261754 วศ .คพ.

754  

การรู้จำรูปแบบขั้นสูง  

3 หน่วยกิต

261755 วศ.คพ.

755

ทฤษฎีฟัซซีเซตขั้นสูง

3 หน่วยกิต

 

 

 

 

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

261761 วศ.คพ.

761

การออกแบบคอมไพเลอร์ขั้นสูง

3 หน่วยกิต

261762 วศ.คพ.

762

เรขาคณิตเชิงการคำนวณ

3 หน่วยกิต

261763 วศ.คพ.

763

คอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูง

3 หน่วยกิต

261764 วศ.คพ.

764

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง

3 หน่วยกิต

261765 วศ.คพ.

765

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข

3 หน่วยกิต

261766 วศ.คพ.

766

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง

3 หน่วยกิต

261767 วศ.คพ.

767

การจำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับปัญหาทางวิศวกรรม

3 หน่วยกิต

 

 

 

 

กลุ่มวิชาสัญญาณและระบบควบคุม

261771 วศ.คพ.

771

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3 หน่วยกิต

261772 วศ.คพ.

772

คอมพิวเตอร์ประยุกต์ใช้สำหรับเครื่องมือทางการแพทย์

3 หน่วยกิต

 

 

 

 

กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ โครงงาน สัมมนาและหัวข้อพิเศษ

261792 วศ.คพ.

792

หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3 หน่วยกิต

261793 วศ.คพ.

793

หัวข้อเลือกสรรทางคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

3 หน่วยกิต

261794 วศ.คพ.

794

หัวข้อเลือกสรรทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3 หน่วยกิต

261795 วศ.คพ.

795

หัวข้อเลือกสรรทางความฉลาดเชิงการคำนวณ

3 หน่วยกิต

261796 วศ.คพ.

796

หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 หน่วยกิต

261891 วศ.คพ.

891

หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1

3 หน่วยกิต

261892 วศ.คพ.

892

หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2

3 หน่วยกิต

261893 วศ.คพ.

893

หัวข้อเลือกสรรทางคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 1

3 หน่วยกิต

261894 วศ.คพ.

894

หัวข้อเลือกสรรทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1

3 หน่วยกิต

261895 วศ.คพ.

895

หัวข้อเลือกสรรทางความฉลาดเชิงการคำนวณ 1

3 หน่วยกิต

261896 วศ.คพ.

896

หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

3 หน่วยกิต

 

ข. วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 261 899 วศ.คพ. 899 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย      ภาษาต่างประเทศ 

2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา               ไม่มี 

 

ง. การสอบวัดคุณสมบัติ 

1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถเพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นคำร้องขอสอบใหม่ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการ สอบครั้งแรก 

3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ 

 

จ. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. การจัดสัมมนาและการนำเสนอผลงานในการสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 

2. ผลงานส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์สำหรับหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.1 ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อย หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ อย่างน้อย 1 เรื่อง (ผลงานตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์หรือได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการ) และเสนอต่อที่ประชุมวิชาการในระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) โดยที่เป็นผลงานตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ และผ่านการพิจารณาโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 1 เรื่อง