กองทุนวิจัยอารัมภ์ กาวีวงศ์

วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน เพื่อเป็นอนุสรณ์และสืบสานเจตนารมณ์ การอุทิศตนเพื่องานวิจัยของ ดร.อารัมภ์ กาวีวงศ์ 
ทางครอบครัวและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุน เพิ่มโอกาสและคุณภาพงานวิจัยของนักศึกษา  

ร่วมบริจาคได้ที่
ชื่อบัญชี :  กองทุนวิจัย ดร.อารัมภ์ กาวีวงศ์
เลขที่บัญชี : 667-292603-6 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*หากต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อลดหย่อนภาษี กรณีเป็น 

  •     บุคคลธรรมดา   นำไปหักค่าลดหย่อนได้ 2 เท่า ของจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้ พึงประเมิณสุทธิ
  •     นิติบุคคล         นำไปคิดค่าใช้จ่ายได้ ร้อยละ 200 ของจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

กรุณาส่ง

1) หลักฐานการโอนเข้ากองทุนดังกล่าว
2) ชื่อที่ต้องการให้ระบุในใบเสร็จรับเงิน 
3) ชื่อ ที่อยู่ ทางไปรษณีย์ ที่ต้องการให้ส่งใบเสร็จรับเงินกลับ
4) เบอร์โทรศัพท์ และ/หรือ อีเมล์ ที่ติดต่อได้ 

มายังช่องทางต่อไปนี้

อีเมล์ : aram.research.fund@gmail.com
หรือ
แฟกซ์ : 0-5394-2072

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร: 091-761-1464, 084-614-0006, 0-5394-2023
แฟกซ์: 0-5394-2072