โจทย์การแข่งขัน ACM-ICPC 2014 และเฉลย

1.โจทย์แข่งขัน 
2. เฉลย

*คลิกเพื่อดาวน์โหลด